K.V.K.K.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1) Veri Sorumlusu: İşbu ‘’Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni’’ ile yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Altay Mh. Ayaş Yolu Bulvarı No:212/48 Etimesgut ANKARA adresinde mukim Epak Online Ltd.Şti.’ye ("BirYolunVar") ait ve ‘’BirYolunVar’’ tarafından işletilen www.BirYolunVar.com alan adlı internet sitesi ile bağlantılı olarak elde edilen verilerin toplanması, saklanması, aktarılması da dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz. ‘’BirYolunVar’’, Veri Sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla ‘’BirYolunVar’’ tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. ‘’BirYolunVar’’ olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine önem veriyoruz.

2) Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri: ‘’BirYolunVar’’ tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. · ‘’BirYolunVar’’ tarafından www.BirYolunVar.com uzantılı internet sitesi üzerinden kullanıcıların fal baktırma faaliyetine ilişkin işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kişisel verilerinin alınması, · ‘’BirYolunVar’’ tarafından sunulan hizmetlerden ‘’BirYolunVar’’ kullanıcılarını faydalandırmak ve bilgilendirmek amacıyla gerekli şirket içi çalışmaların yapılması, · ‘’BirYolunVar’’ websitesinde yer alan kampanyalar hakkında ‘’BirYolunVar’’ kullanıcıları ile pazarlama amacıyla irtibata geçmek, · ‘’BirYolunVar’’ üye bilgilerini güncel tutmak, yönetmek ve sürdürmek, · ‘’BirYolunVar’’ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin üyelerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerek olan aktivitelerin icrası, · ‘Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetlenmesi ve yerine getirilmesi, · ‘’BirYolunVar’’ ile iş ilişkisi içerisinde olan iş ortaklarının ticari, teknik ve hukuki iş güvenliğinin yerine getirilmesi, · ‘’BirYolunVar’’ denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, · ‘’BirYolunVar’’ faaliyetlerinin şirket kuralları ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli stratejik ve operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası, · ‘’BirYolunVar’’ üyelerine ait kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının ve mevzuat hükümlerince korunması ver saklanmasının sağlanması, · Yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili kanunlar ve mevzuat kapsamında bilgi verilmesi.

3) Kişisel verilerinizin aktarılması: Şirketimiz tarafından söz konusu kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde aşağıdaki amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yetkili özel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. · Finansal ve muhasebesel operasyonların yürütülmesi, · Şirket içi operasyonların yürütülmesi, · Kullanıcılarımızla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi, · Hukuksal, teknik ve idari faaliyetlerin yürütülmesi, · Veri güvenliğinin sağlanması

4) Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi: Mevcut ve potansiyel internet kullanıcıları ile ilgili veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla sözleşmesel veya mevzuat çerçevesinde belirlenen diğer sebeplerle işletme konumuzun gereği olarak toplanmaktadır.

) Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız : İşlenen kişisel verilerinizle ilgili KVKK mevzuatı 11. Madde uyarınca; · Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, · Yasanın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, · Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Veri sahipleri olarak yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi şirketimize ‘’Başvuru Formu’’ ya da mail aracılığıyla şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre söz konusu talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kanun, Tebliğ ve sair mevzuata uygun olarak işleme faaliyeti gerçekleştirilmesine rağmen işbu metinde belirtilen işleme amaçlarının sona ermesi halinde kişisel verileriniz ilgili mevzuata uygun olarak re’sen veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

6) Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu: Kanun’un 11. maddesinde sayılan ve işbu metin ile sizlere bildirilen haklarınıza ilişkin talebinizi: Firma Adresi: Altay Mh. Ayaş Yolu Bulvarı No:212/48 Etimesgut ANKARA Adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile şahsen elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir info@BirYolunVar.com e-posta adresimize iletebilirsiniz. Şirketimiz, başvurunuz üzerine talebinizi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Şirket tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunuzun Şirket’in hatasından kaynaklanması ve sizden bir ücret tahsil edilmesi halinde alınan ücret size iade edilecektir. Firma Adı : Epak Online Ltd.Şti.’ye ("BirYolunVar") Firma Adresi : Altay Mh. Ayaş Yolu Bulvarı No:212/48 Etimesgut ANKARA Web Sitesi Adresi : www.BirYolunVar.com

7) Çerezler (Cookie) İnternet sitemizde; IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi, internet bağlantınız, site kullanımları hakkındaki bilgiler gibi belirli verileri otomatik olarak elde etmemize yardımcı olan çerezler (cookie) bulunmaktadır. Söz konusu çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır ve sitemizde bulunan çerezler, bilgisayarınız için zararlı sayılabilecek virüsler göndermek için kullanılmamaktadır. Çerezler genellikle bilgisayarınızda saklanarak, her kullanımda sizi tanımak ve kullanımınızı kolaylaştırmak için sağlanmaktadır. İnternet sitemizi kullanarak kullanılan çerezleri onaylamış olursunuz. Şirket, söz konusu çerezler aracılığı ile verilerinizi işleyebilir ve elde edilen bilgileri analiz etme amacı ile bu kapsamda yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarabilir. Çerezler tarafından verileriniz toplanmadan internet sitemizi görüntülemek istiyorsanız seçiminizi cihazınızın/tarayıcınızın ayarlarından her zaman değiştirebilirsiniz. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda ‘’BirYolunVar’’ internet sitemizde her türlü işlemi yapamayacağınızı, belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

Yazılım & Tasarım TasarimDa.Net